ТОВ Градзем

+38-096-205-41-43


Професійні рішення земельних питань.

Главная - Оформлення земельних ділянок в Дніпрі | приватизація землі - Присвоєння кадастрового номера в Дніпрі і Дніпропетровській області

Присвоєння кадастрового номера в Дніпрі і Дніпропетровській області


Для чого потрібен кадастровий номер?

При купівлі або продажу земельної ділянки, важливо, щоб він перебував на кадастровому обліку і мав спеціальний кадастровий номер. Якщо відсутнє право власності на земельну ділянку, або відсутній кадастровий номер в державному акті на право володіння земельною ділянкою, необхідно виконати процедуру присвоєння кадастрового номера. Без цих факторів з усіма угодами, які здійснюються з нерухомістю, будуть вважатися незаконними.

Як правильно присвоїти кадастровий номер?

В Україні створюється єдина система присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Кадастровий номер земельної ділянки визначається з використанням автоматизованої системи державного земельного кадастру. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, майнових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку кадастровий номер не змінюється. У разі поділу або об'єднання земельної ділянки присвоюється новий кадастровий номер. При цьому попередній номер отримує статус архівного і в подальшому не використовується. Актуалізацію чергового кадастрового плану здійснюють територіальні органи Держгеокадастру (Держземагентства).

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці

Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом десяти робочих днів. Кадастровий номер земельної ділянки визначається за результатами складання документації із землеустрою після її погодження та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) в установленому порядку.

Для визначення кадастрового номера земельної ділянки замовник документації із землеустрою або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки:

 • копію документа, що посвідчує особу набувача права на земельну ділянку або її власника, а в разі подання заяви уповноваженою ними особою - також копію документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб;
 • документацію із землеустрою, яка містить документи, зазначені в підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку;
 • файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі - обмінний файл), який складається на кожну земельну ділянку та оформлюється відповідно до вимог, встановлених Держземагентством;
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера - для юридично про особи;

 • документи про внесення плати за перевірку обмінного файлу. Під час подачі заяви фізична особа пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує особу, а в разі подання заяви уповноваженою особою - також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені такої особи. Документ, що підтверджує повноваження діяти від імені іноземної особи повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку.
 • Забороняється вимагати подання документів та відомостей, не передбачених цим пунктом. Посадова особа територіального органу Держземагентства присвоює зазначеній заяві та документації із землеустрою обліковий номер.

Територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів з дня надходження документів, визначених пунктом 11 цього Тимчасового порядку, перевіряє:
 • документацію із землеустрою на відповідність умовам надання земельної ділянки по її цільовим призначенням, оцінки, кількісних та якісних характеристик відповідно до дозволу на розроблення документації із землеустрою;
 • дані обмінного файлу - документації із землеустрою;
 • дані про земельну ділянку - черговим кадастровим планом.

За результатами перевірки територіальний орган Держземагентства:

 • в разі відповідності даних, визначених абзацом першим цього пункту, визначає кадастровий номер земельної ділянки з урахуванням пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку та вносить до обмінного файл відомості про кадастровий номер земельної ділянки;
 • складає в електронній (цифровій) формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла (далі - протокол проведення перевірки) в частині відповідності даних, визначених абзацом першим цього пункту;
 • передає державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" - адміністратора автоматизованої системи обмінний файл та протокол проведення перевірки через засоби електрозв'язку. Адміністратор автоматизованої системи здійснює протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів: перевірку обмінного файла щодо: відповідності вимогам, встановленим до його структурі, змісту та формату;
 • відповідності вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки;
 • Відповідно структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти;
 • відсутність дублювання кадастрового номера земельної ділянки; процедуру приймання обмінного файла;
 • внесення даних обмінного файлу до автоматизовану систему, - в разі відсутності зауважень до обмінному файлі;
 • внесення даних про результати перевірки обмінного файлу складеного територіальним органом Держземагентства протоколу проведення перевірки та повертає його через засоби електрозв'язку територіальному органу Держземагентства. Територіальний орган Держземагентства після отримання від адміністратора автоматизованої системи протоколу проведення перевірки: в разі відсутності в протоколі проведення перевірки зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла - не пізніше наступного робочого дня робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, відомостях про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дати його визначення та внесення відомостей до автоматизованої системи, прізвище ініціали посадової особи, робиться відмітка, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються;
 • повертають в день звернення заявника документацію із землеустрою та протокол проведення перевірки. У разі наявності зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла документація із землеустрою повертається без позначки. У протоколі проведення перевірки зазначаються дата і номер протоколу проведення перевірки; обліковий номер заяви і документації із землеустрою;
 • вид та найменування документації із землеустрою;
 • прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи або серію, номер паспорта - для фізичної особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера і повідомили про це відповідний орган державної податкової служби;
 • найменування набувача права на земельну ділянку, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер - для юридичної особи;
 • категорія земель;
 • цільове призначення земельної ділянки;
 • місце розташування земельної ділянки;
 • певний кадастровий номер земельної ділянки;
 • відомості про розробника документації із землеустрою;
 • відомості про відповідність документації із землеустрою - умовам надання земельної ділянки по її цільовим призначенням, оцінки, кількісних та якісних характеристик відповідно до дозволу на розроблення документації із землеустрою, даних обмінного файлу - документації із землеустрою, даних про земельну ділянку - черговому кадастровому плані, обмінного файлу - вимогам до його структурі, змісту та формату, відповідність вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки, відпо тствіе структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти, відсутність дублювання кадастрового номера земельної ділянки;
 • викопіювання з чергового кадастрового плану;
 • загальний висновок за результатами проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла;
 • дата внесення відомостей до автоматизованої системи (у разі внесення);
 • прізвища, ініціали та посади осіб, які провели перевірку документації із землеустрою та обмінного файла.

 Протокол проведення перевірки підписується посадовою особою територіального органу Держземагентства та засвідчується печаткою. Датою присвоєння кадастрового номера є дата відкриття Поземельної книги. У разі якщо під час погодження та затвердження документації із землеустрою виникла потреба у внесенні змін до відомостей про земельну ділянку, внесених до автоматизованої системи, певний кадастровий номер анулюється. Анульований кадастровий номер не може бути присвоєний іншій земельній ділянці. Повторне визначення кадастрового номера земельної ділянки із внесенням відомостей про земельну ділянку до автоматизованої системи здійснюється відповідно до пунктів цього Тимчасового порядку.