ООО Градзем

+38-096-205-41-43


Профессиональные решения земельных вопросов.

Главная - Новости - Проект о нормативной денежной оценке земель


Проект о нормативной денежной оценке земель


Опубликован проект постановления Кабинета Министров Украины "О нормативной денежной оценке земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель населенных пунктов)".


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від _ __ 2011 р. № _

КиївПро нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 525 “Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)” (Офіційний вісник України 1997 р., № 23, стор. 87).

3. Постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства України до набрання чинності цією постановою затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від “___” __________ 2011 р. № ____МЕТОДИКА

нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) здійснюється з метою визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

2. За результатами нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) в межах адміністративно-територіальної одиниці (адміністративного району) складається технічна документація. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки оформляється як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

3. Інформацією для проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) є відомості державних кадастрів (земельного, лісового, водного), документації із землеустрою, містобудівної та землевпорядної документації на регіональному рівні (схеми планування території областей та адмінрайонів).

4. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок є капіталізованим рентним доходом із земельної ділянки, що визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

5. Нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) в межах адміністративно-територіальної одиниці (адміністративного району) визначається за формулою:Цн = Рд × Ск × Км × Кв × Кмц,Рд – рентний дохід для відповідної категорії земель (у гривнях на рік);

Ск – строк капіталізації (у роках);

Км – коефіцієнт, який враховує місцерозташування земель;

Кв – коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки;

Кмц – коефіцієнт, який враховує належність земельної ділянки до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення.6. Рентний дохід для відповідної категорії земель (Рд), на які поділяються землі України за основним цільовим призначенням, визначається як дохід, який можна отримати із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки. Нормативи рентного доходу для відповідних категорій земель встановлюється та затверджується Міністерством аграрної політики та продовольства України.

7. Строк капіталізації рентного доходу встановлюється:

для всіх категорії земель (крім земель лісогосподарського призначення) – 33 роки;

для земель лісогосподарського призначення – 50 років.

8. Коефіцієнт, який враховує місцерозташування земель (Км), визначається для кадастрового кварталу, межі якого відображаються на індексних кадастрових картах (планах) згідно Порядку складання та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 р. № 1117 (Офіційний вісник України 2010 № 94 ст. 45), за формулою:Км = Кр х Кл,де Кр – коефіцієнт, який враховує регіональні фактори місцерозташування кадастрового кварталу (віддаленість від адміністративного центру району та найближчого населеного пункту, що має магістральні шляхи сполучення, входження до приміської зони великих міст тощо);

Кл – коефіцієнт, який враховує локальні фактори місцерозташування кадастрового кварталу за територіально-планувальними, інженерно-геологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними та іншими умовами.9. Коефіцієнт, який враховує вид використання земельної ділянки (Кв) встановлюється залежно від складу угідь земельної ділянки, відповідно до даних Державного земельного кадастру.

Аналіз регуляторного впливу
проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)”1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Проект постанови розроблено з метою удосконалення організаційно-методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) в України.2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Відповідно до Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV “Про оцінку земель” нормативна грошова оцінка земельних ділянок є капіталізованим рентним доходом із земельної ділянки, що визначений за встановленими і затвердженими нормативами. Згідно зі статтею 5 цього Закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Відповідно до статті 201 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) проводиться в Україні у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 525 “Про Методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)” та наказу Держкомзему України, Мінбуду України, Держводгоспу, Мінагрополітики України, Держкомлісгоспу України, УААН від 27.01.2006 № 19/16/22/11/17/12 “Про Порядок нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів)” (зареєстрованого Мін'юстом України від 05.04.2006 № 389/12263).

Після 2000 року здійснювалася індексація показників оцінки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 № 783 “Про проведення індексації грошової оцінки земель” (за 1995-2009 роки) та пункту 289.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (за 2010 рік).

Головні недоліки існуючої Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 525, є такими:

1) передбачається необхідність проведення значної кількості проектно-вишукувальних та адміністративних процедур пов’язаних зі складанням, експертизою та затвердженням районною радою технічної документації з нормативної грошової оцінки для кожної земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що значно ускладнює процедуру оцінки, стримує темпи її проведення та збільшує вартість послуг з оцінки для кінцевих споживачів – власників земельних ділянок та землекористувачів;

2) рентний дохід при нормативній грошовій оцінці земель промисловості, транспорту та зв'язку, енергетики визначається на основі рахунок облаштування цієї ділянки, що фактично ставило показники оцінки у залежність від результатів господарювання власника земельної ділянки (землекористувача);

3) нечітка процедура визначення коефіцієнту, який враховує функціональне використання земельної ділянки (Кф), що спирається на врахування заявлених для органів державної статистики основних видів діяльності власника земельної ділянки (землекористувача), що призводить до того, що фактично оцінюються не властивості земельної ділянки, а господарський статус землекористувача;

4) необхідність приведення методики оцінки у відповідність до прийнятих після неї законодавчих актів (Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, законів України “Про оцінку земель”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельних кадастр” тощо).

Таким чином, існує потреба у прийнятті проекту постанови Кабінету Міністрів України “«Про нормативну грошову оцінку земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)” (далі – проекту постанови), який дозволить забезпечити проведення починаючи з 2013 року нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) на нових методичних засадах та закласти передумови для швидкого одержання власниками земельних ділянок та землекористувачами, органами державної влади та місцевого самоврядування об’єктивних відомостей про нормативну грошову оцінку земель для регулювання земельних відносин та визначення бази справляння плати за землю.3. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання є встановлення організаційно-методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) в України.4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «status quo», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене Методикою нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 525.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Регуляторний акт розроблено з метою усунення недоліків існуючої Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів).6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом постанови передбачається затвердження нової Методики нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) та визнання такої, що втратила чинність, Методики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 525.7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови призведе до удосконалення організаційно-методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) в України.8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта


Вигоди ------------------------------- Витрати

У сфері держави:

Встановлення чіткої та прозорої процедури проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) ---- Витрати відсутні

У сфері професійних учасників ринку:

Визначення достовірної нормативної грошової оцінки земельних ділянок ----- Витрати, пов’язані з проведенням нормативної грошової оцінки земельної ділянки

У сфері громадян:

Буде посилено соціальний захист селян – власників земельних ділянок ----- Витрати відсутні

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Постійно з дня опублікування. Строк чинності акта не обмежується в часі.11. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

реалізація проекту не потребує додаткового фінансування з державного бюджету;

кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта не обмежується;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, які надаватимуть послуги з експертної грошової оцінки земельних ділянок – високий. Держземагентство України оприлюднюватиме результати через засоби масової інформації, зокрема у виданні “Землевпорядний вісник” та на офіційному сайті Держземагентства України www.dazru.gov.ua.12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта
Базове відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Унаслідок прийняття проекту постанови буде досягнуто таких соціально-економічні та інших наслідків:

1) удосконалення організаційно-методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) в України.

2) забезпечено надходження до бюджету від орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;

3) забезпечено надходження до бюджету від сплати державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законодавством.
Голова Державного агентства земельних ресурсів України


С.М. ТимченкоГосземагентствоПонравилось? Поделись с другими: